NIKOLA MILUTINOV :: Shooting :: OverBasket
NIKOLA MILUTINOV ::: SHOOTING POSITION 2020-21

Distance to rim
Distance Shots Shots % Points Points % TSR %
< 0.5m 34 35.1 68 54.0 100.0
0.5m-1.5m 36 37.1 38 30.2 52.8
1.5m-4m 22 22.7 12 9.5 27.3
4m-6.75m 4 4.1 6 4.8 75.0
6.75m-9m 1 1.0 3 1.6 100.0
> 9m 0 0.0 0 0.0
All shots 97 100 127 100 65.1
Angle of shooting
Angle Shots Shots % Points Points % TSR %
> 80º (left baseline) 1 1.0 0 0.0 0.0
20º-80º (left) 35 36.1 42 33.1 60.0
20º-20º (front) 35 36.1 57 44.9 80.0
20º-80º (right) 24 24.7 26 20.5 54.2
> 80º (right baseline) 2 2.1 2 1.6 50.0
All shots 97 100 127 100 65.1